Unsere Hunde

 

    
Sabayuma Dinari Samaya Panda-ma-Tenga Chiara
* 14.03.2017

 

* 04.01.2015

 

Mashanga Aluna Vignons Akeyo

* 10.08.2007

12.04.2004 - 30.09.2016